Wednesday, December 7, 2016

மதிப்பிற்குரிய

கைகொட்டி நகைத்தவர்களும் கைகூப்பி வணங்க,
அவமரியாதை செய்தவர்களும் 'அம்மாஎன்றழ,
நீ வீழ மாட்டாயா என எதிர்நோக்கிய கண்களும்
நேற்று நீ மீண்டெழ மாட்டாயா என ஏங்க,
'ஆணவம்எனும் அடைமொழி இன்று 'இரும்பு மனம்என மாறிட,
வெற்றிடமாய்ப்போனபலர் உணர்ந்திராத நீ இருந்த இடம்
அனைவர் மனதிலும் உறுத்திக்கொண்டிருக்க,

போற்றத்தக்க பரிமாணங்கள்;
அதிரவைக்கும் அச்சமின்மை;
வியப்பூட்டும் நாவன்மை;
எழில்மிகு தனித்தன்மை;
அசைக்கவல்ல அமைவடக்கம் - என
உன்னை பார்த்தபோதெல்லாம் உள்ளூக்கம் பெற்ற நான் -

உதவிய நல்லுள்ளத்தை ஏளனம் செய்து,
இன்று அதையே உயர்த்திப்பேசும் இரட்டை தரங்களையும்,
மறைந்தபின் புகழாரம் சூட்டும் நிலையற்ற மாந்தரையும்
முதல் முறை உற்றுநோக்கியபின் உணர்ந்தேன் -

உன் உறக்கமே அமைதி நிறைந்தது என!

Friday, August 26, 2016

A sinister night out

From the pitch-darkness emerged a skinny tall mysterious man - Mr. Myst.

Our otherwise loosey-goosey night stroll paused for a minute when Mr. Husband (K) and I saw a stranger sharing the lonely dark street with us. Mr. Myst quite suspiciously paced towards us; casually whistling a strange tune which somehow sounded deceiving to me. Nevertheless, K found everything absolutely fine and hence we resumed.

The silent street was bordered on both sides by houses fast asleep already. At almost a 50-feet distance from Mr. Myst, I was only growing skeptical, wondering if we should walk further or take an alternate route. Unfortunately, we did not have a choice as I saw the other route creepier with all the lights off and the damp muddy path leading to even more darkness; making me unwillingly step forward with the sweet memories of our delightful evening flashing back in my mind - in a way reminding me of how precious time and life are.

It was a long awaited get away to the calm, serene, nature-kissed landscape carrying charismatic sky high mountains - Queen of hills, also called as Udhagamandalam!

1. A catnap wrapped under the warmth of my quilt
2. A cup of smokey hot filter coffee
3. Lazy drowsy talks with K
- were all that the majestic city left me craving for.

But yes, with the onset of hunger, our minds were washed out of every thought other than that of food. K put on his jacket in a minute when I was carefully peeping out of the glass window to check if the cool breeze would spare us that evening.

Soon after stepping out of the room, undeterred by the spine-chilling weather, we revelled in a lonely-lovely walk on a beautiful road surrounded by greenery and vibrant flowers. The soul-stirring aura instantly animated us despite K and I being majorly hunger stricken. Our tired strolls turned into crazy running on the pavement which continued until our fun chase ended at A2B (Adyar Anandha Bhavan).
Without uttering a word, we kept eating until our stomachs ached. Later did we realise that it was already 11 PM & most part of A2B was already shut down. It was only then we heeded the dead silence of the chilly deserted roads outside.

Deciding not to go back via the beautiful lonely path we took earlier as it was unsafe that late, we took the road less traveled by with an exaggerated swagger as K was all proud about his GPS. No later than an hour we understood that utmost reliance on GPS can make one a hapless victim any day. Yes. Our mobile GPS failed miserably in guiding us and we ended up in a daunting human-less(at least at that moment) alien street.

My fears were growing for K's safety and mine as I heard the fast treads of Mr. Myst approaching us. To my shock, I had a faint yet certain view of Mr. Myst carrying some kind of a weapon tucked behind him - hidden visibly on purpose. Chilling me to the marrow, I heard my own pounding heart beats and at once clenched K's arm tight. K, who was equally puzzled, without losing his cool reassured me that there was nothing to worry; but I was not convinced this time.

In the blink of an eye, Mr. Myst walked up close to us, still maintaining his fishy whistles. I failed to cope with my unexpected adrenaline rush as we saw his half-hidden weapon unveiling into a terribly huge killer hammer. Gasping in horror at the very sight, I almost suffered a panic attack; tears tripped down my eyes and I involuntarily hurried K to move away from the danger we caused ourselves. There was no more reassurance from K as he was even more horrified than I was and fretted about not being equipped to save me/us. All the saneness we thought we possessed made us stand helpless in front of a terrifying stranger, proving us to be unwise in every aspect.

Next few crucial seconds:

Before we could reflex act, Mr. Myst(a psychopath) pulled out his hammer and stabbed us hard right across our faces. He robbed us of everything we had the moment we fell unconscious. Neither was there any one to help nor was there hope; A single minute of negligence in scrutinising the place and the situation we were into, resulted in an irreversible damage costing us our lives, leaving behind only silence of the souls repenting

- if only we knew self-defence techniques and had safety essentials in our bag
- if only we were prepared to confront a stranger in a new place, at least by screaming for help
- if only we learnt about the city we planned to travel to, before-hand
- if only we were not over-confident
- if only we saved ourselves

Yes, the next few crucial seconds could have been a bizarre nightmare as stated above or may be even worse, had Mr. Myst attacked us in real.

As luck would have it, Mr. Myst was in deed a good man who hid his hammer from us as he did not want to scare his fellow companions on the lone street. He was apparently whistling in order to comfort me & my frightened senses.
Oh yes, Mr. Husband was/is always right. Everything was actually fine. Mr. Myst simply walked past us in a split second, not even acknowledging us.We then literally ran out of the street and by god's grace met an autowala who dropped us back safe. While in the auto, we sensed a much needed comforting pin-drop silence as we were limping back to normalcy - regaining our senses - lost in our thoughts. K and I exchanged a weak smile thanking all the goodness we came across that night.

In an hour, my perception of the supposedly romantic empty road in an unfamiliar place totally changed with my thoughts grown more mature and rational. Before I slept that night, I sincerely thanked god for his abundant blessings on us and jotted down all the indispensable life-lessons from that scary night.

1. Thumb rule:  Safety first. "You are your prime responsibility", unquestionably.
Be totally aware of the situation and always be on high alert.
2. Take complete care of yourself and don't ever put yourself at risk unnecessarily.
3. Do not stay out late at any cost. Prepare your trip schedule well ahead of time.
4. Always carry things to protect yourself at any point of time. Eg: Pepper spray, small knife etc.
5. Do not completely rely on anything. Especially your GPS, at an unknown place; it can be misleading.
6. Force yourself to be discreet.
7. Do not hesitate to ask for help when required.
8. Make it a point to learn a new life-skill whenever possible.
9. Be prepared to face anything that might come your way.
10. Do not ignore your instincts.
11. Be bold.

Wednesday, August 10, 2016

Happy Birthday BROTHER-in-law

What is it like to have one hell of a Bro-In-Law?
How grateful would you be if your B-I-L plays prank on you like a friend while there is also an eternal invisible 'mother-son' bonding you both share!
What a terrific feeling it is to have a great human being alongside, always!

So it is all that I am overwhelmed with right now, which made me want to write about this wonderful person in my life - Sunil [CA in progress B-)]

Often we meet people who are so engrossed in everyday chaos; most of them are lost with the wind. Sometimes, we acquaint people who seem inspiring and are passionate about making a difference in their own lives. But rarely do we meet someone like him, who makes an impact in everyone's life every passing day; making you feel good about yourself. He is someone who gets a good bunch of friends wherever he goes; though this is no surprise - having him around is always fun and the time spent with him is ever worthwhile!

For a newly-wed I was, before almost a year, I remember how nervous and emotional I was when my parents left me alone after marriage in a house filled with new people, speaking different language, curiously gazing and trying to have a conversation with me believing it would ease my discomfort but ending up making me cry. Of course, Mr. Husband's shoulders were a rescue that gave me slight relief.

But then came this person with his comforting smile and all cool gesture towards me - the new comer in the family, obviously making a huge difference from Day 1 till now & forever. I was in deed unaware that the hours of laughter we shared over actually nothing significant would then become great memories to muse over, growing the warmth of our beautiful relationship.
And, it would not be nice of me not to mention about his ridiculously disastrous horror short-film 'IS IT' which never fails to make me LOL when I think of. :D Today I am here, suddenly realizing how 'empty' it would have been without this sweet little idiot in my family who can be nuts as well as make complete sense!

God bless this great boy/man - Well, he behaves like both; sometimes like a perfect gentleman,
sometimes like a hopeless god forsaken kiddo who just forgot to grow up! :P

Happy Birthday! :) Long live! :)A note about my 'at-times annoying' B-I-L:

This person can be so 'amazing' that he can make all his friends send along their lovely wishes to me with their sweet 'Akka! Akka!' calls on my birthday, just to make me feel special.
He is also the same person who 'forgets my birthday' the next year! [It is not forgiven yet! :X]

Well, that is my interestingly cool B-I-L. B-)

***********************************
B-I-L : Brother-In-Law
LOL  : Laugh Out Loud
CA    : Chartered Accountant
***********************************

Wednesday, June 8, 2016

மகிழ்ச்சி

சலிப்பின்றி சுழன்றோடியும்,
இமைப்பொழுது ஓய்வுமற்றும்,
நாள்தோறும் இயந்திரமாய் இயங்கியும்,
தகிக்கும் உஷ்ணம் தாங்கியும்,
தண்மை தர தாமதம் ஏனோ?

சுற்றம் எங்கும் இரைச்சல் சூழ,
உயிர்கொண்ட மௌனத்தை நாடி, 
எதிர்நோக்கிய விழிகள் விரிந்தெரிந்தன!

மெல்ல நகர்ந்த நொடிகள்
மேலும் வெறுமை சேர்க்க,
இமை மூடும் வேளையில் -

இனிமையாய், 
எளிமையாய்,
முழுமையாய்,
நிறைவாய்

எழில்மதி மலர - மகிழ்ந்தது மனம்
சூரியன் அஸ்தமித்தான் -  மறுநாள் மதிமுகம் காண!

Friday, May 27, 2016

F.E.A.R

Bold is Beautiful.

Impeccable lips adorned by her doubtless smile, unfaltering can-do attitude coupled with her fearless stance on just anything never failed to draw my interest. Her interestingly cool poise and the astute twinkle of her eyes deserve special mention. She left no stone unturned to rise above the conventional criterion of a homemaker those days.

My already inquisitive mind got even fussier when she said "My kids had always been the purpose of my life as much as my own self to me. A successful woman devotes herself willingly, strives to raise her family's standard despite outperforming herself everyday by working relentlessly on her small and big goals of life. 
Learning the intricacies of cooking and other household work is of vital importance for a woman, especially post marriage. But child, life is much bigger than just that, only if you have the will to behold it. Sacrifice is a woman's innate trait; even so, I always ensured to keep myself hale and hearty for the welfare of my family." 

Meanwhile I am here contemplating if only the 'italicised' above were true and not antithetical! 

In reality, Everything scares her. Everything! 
A cooker, lift, mobile phone, the new door latch, sleeping alone, stepping out on her own, speech, silence, just everything! Sadly, ignorance is not always bliss. It is pitiable. 
How come a person had been reluctant to introspect, throughout her life! How can someone always repel growth! With every passing day I only realise that her 'scary' list is never-ending; the reason being her deep-rooted profound sense of fear. More's the pity, it was fostered by her own parents rather than sowing fortitude and determination in the child's mind.  

Fear confines, driving away possibilities;
Fear beclouds vision, thwarting progress;
Fear paralyses, freezing calibre;
Fear destroys -
Unless you learn to deal with it.

Fear perishes at the onset of courage. Face it and we shall evolve!


Wednesday, May 4, 2016

Inspirited mind

We do not remember our mother for how beautiful she was, do we?

The image of a mother in everyone's mind is so dear, filled with love and soul. 
Every loving mother is beautiful to her child. My mother was, is and will be the most beautiful person I have ever known and admired. Never failing to drench me with that 'unconditional' love of hers, she had always been the 'spine' of my life. That said, I am also left with a tint of guilt forever because she spent all her life raising her children, choosing to be a mother over a chemist or a novelist or probably anything she could have been - only because I was her Priority! "All that I am today, I owe to my mother."

When I was aimlessly lazing around, I studied discipline and determination from my Guru.
Like an untamed stream of water channelizing into a river, I got 'directed' towards my pinnacle, admiring my Guru's devotion. In every thought, in every state: there was purpose, there was passion and the passion was Music. That undying passion I could feel when I engrossed myself in the Musical aura of my Guru seemed to have a strong hold on me, impelling me to do better everyday.

"A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops".
- Henry Adams

"Surrounding ourself with inspiring people is the best way to motivate ourself", any second thought?

The most amazing thing that happened to me was bumping into someone, who in deed lives with all high morales I have ever read about - making it arduous for me to refrain myself from being inclined towards His exemplary, fine principles of life and the unabated composure that define Him. It is all the more uplifting to simply have Him alongside. Making no extra effort, just by being Himself, my Husband enlightens me day after day, refining my perspective on anything and everything. "A good husband is another parent to a woman", isn't he?

In fact, 'Being inspired' has always been a part of growing up for me.

Every Goodness we see around is a prompt: to excel, to be a better human being!
Take it or leave it - it is upto us.


Friday, January 8, 2016

Because dream & reality are different!

He is not that tall.
He is not organized.
He doesn't speak Hindi.
He isn't very outgoing.
Most of all, He gets cold feet when I utter 'Dance'.

He is not anything I dreamed of!  

His perception of love, even that of living, is so disparate - conflicting with my elaborate outlook that is confined to the shallow bounds in my mind.
His thoughts are so prudently concealed that my human mind cannot perceive.

He is nowhere near my fantasy.

In my mind, I always thought that very sight of Him would captivate me every minute.
In reality, the way His profound eyes so graciously reflect my passion makes me actually see myself when I see Him. I fall in love with myself every time I see Him.

He is definitely not what I wanted.

He is what I needed - what every girl deserves - a bundle of love wrapped with Motherhood.
And I am the lucky one to have this supernatural lover - an unremitting drizzle of blessing showered upon me

My Husband is certainly not my dream guy, but my reality, surpassing my naive imagination.
Lots of love!
Wednesday, January 6, 2016

W.A.I.T

Perhaps a pain of stillness - or a pilot for patience;
Perhaps a struggle with fear - or a sign of strength;
Perhaps a wilt of hope - or a sight of future.
Hold on, to move on!

Only a few miles to stride,
Until you rise -
Unless you cease.


Powered by Blogger.