Wednesday, December 21, 2011

Monday, December 5, 2011

Saturday, October 29, 2011

மனதின் ஓர் காதல் - Love of my lifeஅதிகாலை விடியலாய் விரைந்து எழுந்தேன்,
உன்னதம் உணர்ந்தேன்;
நாள் முழுதும் நீடித்த உன் நினைவால்
உணவை உனக்கென உன்னித்து உண்டேன்;
அந்தி மாலை நயமாய் வர உன்னை மறுக்காமல் நாடினேன்;
நள்ளிரவின் முழுமதி அழகாய் தன்மை தர கதியின்றி சற்றே உறங்கினேன்:
இப்படி
மறையாத மாயமாய் முப்பொழுதும் என்னை இயக்கும்
என் மனதின் ஓர் காதல் ஆனாயே-
என்னாருயிரே! இன்னிசையே!

LOVE OF MY LIFE

I woke up early as the frisky dawn,
I fancied the charisma;
The whole day long thoughts of you
Brought changes in my diet (Just for the sake of you) ;
Never did I cease seeking you when the mystic dusk loomed;
As the full moon spread its ethereal chillness in the midnight, I slept unwillingly:
Ergo
Swaying me day and night as the ever lasting magic,
You are the one love of my life-
My incredible soul! Enchanting music!

Friday, October 14, 2011

Saturday, October 8, 2011

Friday, October 7, 2011

Wednesday, October 5, 2011

Monday, August 15, 2011

இந்தியா - India

சான்றோர் அறிய விரும்பும் பன்மொழிகள்(1);
பார்ப்போர் வியக்கும் கலாச்சாரங்கள்;

பார் போற்றும் பண்பாடு;
மனதை மயக்கும் கலை நயங்கள்

இவ்வனைத்தும் நிறையப் பெற்ற எங்கள் தேசம் -
கண் கவரும் அழகிய தீபகற்பம் -
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட எங்கள் பாரதம்!

இன்று,
இனம் மதம்  மொழி(2) என 
வேறுபாடுகளே உயர்ந்து நிற்கும் சிதைவு ஏனோ?
பல மனிதர்கள்பல பிரிவுகள்பல பெயர்கள்
இந்தியன் எனும் ஓர் பெயரை ஓங்கி உறைப்பதற்கு நாவில்லாததும் ஏனோ?  

"அமைதி பாராட்டும் எங்கள் இந்திய நாடு 
பாருக்குள்ளே நல்ல எங்கள் பாரத நாடு"

இன்று உள்ளிருந்து உடைந்து சிதறும் கொடுமை தான் ஏனோ?

மொழி(1) = ஒற்றுமையின் சின்னம்
மொழி(2) = வேற்றுமைக்கு வித்திட்ட முந்தைய ஒற்றுமையின் சின்னம்

சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒவ்வொரு சிறந்த இந்தியனுக்கும்
எனது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

*வந்தே மாதரம்*
============

Scholars yearn to master the multifarious languages (1);
Viewers esteem the multiculturalism;

The world regards the integrity;
The mesmerizing artistry;

Endowed with these is our country -
Beautiful captivating peninsula -
Our India ( 'Bharatha Naadu' as Bharathiyar calls it) where unity prevails in diversity!

Today
Why let the dominion of dissimilarities like breed, religion, language (2) falter our harmony?
Varied people! Diverse classification! Numerous names!
Why is the tongue not vociferous when it comes to saying 'I am an Indian'?

"Peace emphasizing country of ours -
Our incredible India"

Is now splitting up from within. Why  is this cruelty?

Language (1) - The emblem of unity.
Language (2) - Once the emblem of unity, now the seed for segregation.

My Independence day wishes to every best (sane) Indian citizen. 
Vande Mataram (I bow to thee, Mother).

Wednesday, March 9, 2011

Woman - A treasure!

A women's day note...from a happy woman.

She is stupendous
hard-worker who doesn't wait for applause,
Elegance which doesn't desire praise;
She is whimsical
The joy of every beauteous smile- 
The fortitude in every little challenge!
She is impeccable
The reason behind a man's passion,
The progress behind a child's success;
She is ecstatic
An epitome of sacrifice,
The paradigm of love,
An indubitable truth!
 She is elusive
Unanimously intricate!
She is glorious
The depiction of virtue-
The reason for dawn!

Completeness is incomplete without you, 
winsome lady!

Saturday, January 29, 2011

Nuances of my living

My life lessons - My ray of thoughts - My own

 • The highest level of satisfaction comes when you become who you are. But when? Damn!
 • Strange world: People think you are an idiot when you are actually being great enough to listen to all their crap!
 • All set for a self exploration!
 • Never let others talk when you are not wrong.
 • I am never sluggish when it comes to planning my future. But don’t ask me the conclusion.
 • I am not as good as I wish to be. I am not as bad as you think either. This is me!
 • What a person is actually capable of, is always neglected when the clarity of thought and the dynamism in expression are missing.
 • I don’t know how I had been so dumb noticing none of the things or people around me! May be that was when I lived my life. Least bothered about anything!
 • Wistful memories of childhood: Want to get back to my school & do the studying again. It has become my substantial wish though I know, impossible.
 • Focused yet blurred.
 • A new day; A new start; All that I am longing for. Boredom is sickening!
 • I saw so many talents flaring on stage lately. I had the mixed feeling of inferiority & superiority. But at last, it was good. Mastering confidence matters.
 • At times I desperately say “cool down, stay calm” to myself only because I don’t want you or your stupid things to disturb me in any way. Mind You!
 • I have learnt that thinking about what I really want is definitely a great start to designing my own future.
 • Things started happening automatically when I took my first step towards it!
 • What is the thrill in being the same all over again? Where is the essence when your day to day activities are predefined?
 • Wondering when I will do something of my interest!
 • Understanding the consequence of carrying a fake smile everywhere. Yet, I dare enough to be composed and not flurried.
 • Desperately learning the art of making up things.
 • Day Dreaming: Wish my purpose of life doesn’t turn into dream.
 • I am too tired of being nice to everyone. Really tired.
 • When it comes to comfort why most people are not cared about others?
 • What is the use of letting everyone know when you cannot prove yourself?
 • I know who I am and I don’t need your **** about what I am!
 • Unnecessary tension caused by loose talks. I don’t know why I do this unnecessary talking at times.
 • Say ‘yes’ if you really can, or say ‘no’. Right now Stop Advising.
 • I am so busy doing all possible things to keep myself busy.
 • My bit of a philosophy today: What is meant to happen will happen!
 • Is it not enough if the wedding is neat instead of being exhibitionistic and messy?
 • I don't understand why people splurge so much money on marriages!
 • Never depend so much on something or someone; Nothing stays forever with us, except wisdom.
 • A person attains self enlightenment by learning from the experiences in life and gets wiser when he/she tries not to repeat the same mistake again.
 • When it comes to love, Mom is the word.

Powered by Blogger.